Zdarza się, że niepełnosprawni otrzymują niekorzystne decyzje wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a wcześnie przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z art. 6c ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przysługuje im odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności. Tylko jak je napisać? To ważne pismo, więc trzeba je dobrze przygotować. O tym będzie ten wpis.

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jest dwuinstancyjne. Odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności wymaga przygotowania odpowiedniego pisma. Jest ono niejako substytutem pozwu w zwykłej sprawie cywilnej, jakich setki tysięcy toczy się w polskich sądach. Odwołujący staje się powodem, a wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – pozwanym. Odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności musi być poprawne pod względem formalnym, ale też zawierać odpowiednią treść, z dobrym uzasadnieniem. Warto pamiętać, że postępowanie sądowe jest wolne od opłat.

Odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności – jakie przepisy wziąć pod uwagę?

Podstawa prawna z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie wniesienia odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jest bardzo krótka. Odwołania rozpoznają sądy powszechne w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego trzeba sięgnąć do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

A zgodnie z nimi odwołania od orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do zespołu, który wydał orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten zespół. Inaczej jest w przypadku postępowań przed powiatowymi i wojewódzkimi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, gdzie zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin na odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności wynosi 1 miesiąc od dnia doręczenia orzeczenia. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania odwołującego. W mniejszych miejscowościach nie ma z tym problemu, w większych natomiast, gdzie sądów jest kilka – trzeba ustalać, który z nich jest właściwy. Zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżone orzeczenie, choć w praktyce nie ma co na to liczyć. W tym przypadku jednak odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności – elementy pisma?

Pismo wnoszone do Sądu powinno być spójne, logiczne i nie zawierać błędów językowych i interpunkcyjnych, ani tym bardziej ortograficznych. Skoro chcemy, aby Sąd rozpatrzył je zgodnie z naszym stanowiskiem, musimy mu to umożliwić. Odwołanie powinno zawierać:
  • Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia.
  • Zwięzłe przytoczenie zarzutów.
  • Zwięzłe przytoczenie wniosków.
  • Uzasadnienie wniosków i zarzutów.
  • Podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności – co należy podnieść?

Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia to podanie daty jego wydania oraz wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie, a także sygnaturę lub numer sprawy. Trzeba też podnieść, co zarzucamy temu orzeczeniu, a także powołać wnioski. We wnioskach należy przyjąć oczekiwane rozstrzygnięcie sprawy – czyli sposób, w jaki chcemy, aby sprawa zakończyła się. Często niezbędne będzie powołanie odpowiednich biegłych sądowych. O tym, o jakich biegłych sądowych należy zawnioskować, a także na jakie okoliczności, będzie jeden z kolejnych wpisów, który niedługo przygotuję. Zarzuty, mające być przytoczone zwięźle, trzeba także uzasadnić. Do tego należy opisać dokładnie sytuację zdrowotną odwołującego.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę ogólne przepisy postępowania cywilnego. A więc w odwołaniu należy wskazać Sąd, do którego kierujemy odwołanie za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności wraz z podaniem jego adresu, a także wymienić odwołującego wraz ze wskazaniem adresu do doręczeń i nr PESEL. Właściwym dla rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest Sąd Rejonowy. Często praktykowane jest wskazanie konkretnego wydziału w sądzie, choć nie jest to informacja niezbędna. Przyśpiesza natomiast rozpoznanie sprawy, skoro już po wniesieniu odwołania wiadomo, który wydział sądu powinien jest rozpoznać. W przypadku jeśli odwołujący jest niepełnoletni, wskazać należy także jego przedstawiciela ustawowego.

Do pisma należy też załączyć dokumenty, które chcemy, aby zostały wzięte pod uwagę przy orzekaniu. Krótko powinniśmy opisać, co z nich wynika. Odwołanie do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności nie musi wskazywać podstaw prawnych odwołania, zwłaszcza gdy występujemy samodzielnie bez profesjonalnego pełnomocnika, choć jest wskazane.

Co dalej?

Po rozpoznaniu sprawy i przeprowadzeniu postępowania dowodowego zapada na rozprawie wyrok. Sąd oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia. W przypadku uwzględnienia odwołania sąd zmienia w całości lub w części zaskarżone orzeczenie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i orzeka co do istoty sprawy.

Tak dzieje się dość często.

Może zdarzyć się sytuacja, gdy po wniesieniu odwołania pojawią się nowe okoliczności dotyczące niepełnosprawności. Chodzi o takie okoliczności, które powstały po dniu wniesienia odwołania od tego orzeczenia. Wówczas sąd nie orzeka co do istoty sprawy na podstawie, lecz uchyla orzeczenie, przekazuje sprawę do rozpoznania wojewódzkiemu zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności i umarza postępowanie.

W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części zmienia orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są: wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sądu zawartym w wyroku. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

A co jeśli orzeczenie Sądu będzie niekorzystne? O tym będzie w kolejnych wpisach. Zapraszam więc do śledzenia mojego bloga.

Piotr Stosio

Radca Prawny

 


Jeśli masz pytania odnośnie wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności, zachęcam do kontaktu. Dane znajdziesz w zakładce KONTAKT 🙂

Polecam mój poprzedni wpis dotyczący możliwości uzyskania karty parkingowej dla niepełnosprawnego.

Kategorie: Uncategorized

1 Komentarz

Punkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - dlaczego są takie ważne? · 8 maja 2021 o 17:13

[…] Zapraszam także do przeczytania, co napisać w odwołaniu od odrzeczenia o niepełnosprawności. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *